Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
Sekcja Chemioterapii
Prof. dr hab. med. Stefan Tyski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. 22 851 52 15
Sekcja Edukacji Medycznej
Prof. dr hab. med. Jadwiga Mirecka
ul. Kopernika 19e/1
31-501 Kraków
tel. 12 430 31 58
 
Sekcja Ekologiczna
Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego została założona z inicjatywy Dr n. med. Edwarda Mroczkowskiego w 1990 roku. 18 października 1990 roku odbył się Zebranie Założycielskie w Klubie Lekarza w Warszawie. Przewodniczącą Sekcji została Prof. dr hab. med. Irena Norska-Borówka (Zabrze), pierwszym vice-przewodniczącym Dr n. med. Edward Mroczkowski (Warszawa), drugim vice-przewodniczącym Dr hab. med. Janina Stapińska (Kraków), sekretarzem Dr n. med. Joanna Kasznia-Kocot (Mysłowice) a skarbnikiem – Dr n. med. Anna Reyska-Jakubowska (Warszawa). Nazwę „Sekcja Ekologiczna PTL” przyjęto po konsultacji z Profesorem dr hab. Napoleonem Wolańskim, kierownikiem Zakładu Ekologii Człowieka Instytutu Ekologii PAN.

Zakres zainteresowań Sekcji obejmuje szeroko pojętą ekologię człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Sekcja promuje wyniki prac oryginalnych oraz prowadzi działalność edukacyjną wśród lekarzy i studentów medycyny. Podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami specjalizującymi się w problematyce ekologii człowieka. 

Przez ponad 20 lat Sekcja zorganizowała wiele spotkań o charakterze naukowym i popularyzatorskim w Polsce i za granicą (m.in. czynny udział w corocznych Kongresach EKOMED w Tarnowie). Od roku 1992 zajmowała się wydawaniem kwartalnika „Problemy Lekarskie”. Na prośbę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zgłoszono uwagi do opiniowanego „Programu wykonawczego do polityki ekologicznej państwa 2000 roku". Członkowie Sekcji reprezentują Polskie Towarzystwo Lekarskie na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Prezes: dr n. med. Edward Mroczkowski
ul. Grzegorzewska 6/78
02-777 Warszawa
22 643 22 74, e-mail:
emsmroczkowski[małpa]gmail.com

Wiceprezes: dr n. med. Michał Skoczylas
Członek Oddziału PTL w Szczecinie
e-mail: emes[małpa]e-post.plSekcja Fitoterapii
Prof. dr hab. Waldemar Buchwald
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Sekcja Fitoterapii PTL
60-630 Poznań

ul. Wojska Polskiego 71 B
tel. 618 455 867

e-mail:
 bogdan.kedzia@iwnirz.pl

 

Sekcja Geriatryczna
Prof. dr hab. med. Zygmunt Hodorowski
ZOZ MSWiA w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk
tel. 58 682 30 45
Sekcja Historyczna
Dr med. Jan Gliński
ul. Raszyńska 54
02-033 Warszawa
tel./fax. 22 822 23 42
Sekcja Homotoksykologii
Prof. dr hab. med. Bohdan Wasilewski
ul. Mokotowska 3/6, 00-640 Warszawa
tel. (22) 845 57 84
Sekcja Lekarzy Mikorobiologów
Prof. dr hab. med. Mirosław Łuczak
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM
ul. Tytusa Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. 22 622 00 28
Sekcja Lekarzy Wojskowych
Płk prof. dr hab. med. Eugeniusz Dziuk
WIM CSK MON
Zakład Medycyny Nuklearnej
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. (22) 68 17 121, 68 16 117
Sekcja Medycyny Komunikacyjnej
Dr Krystyna Podgórska-Baraniecka
ul. Kwidzyńska 40
04-479 Warszawa
tel./fax. (22) 613 33 01
Sekcja Młodych Lekarzy
Dr Michał Juszyński
ul. Wernyhory 11a
02-727 Warszawa
e-mail: michal.juszynski@wum.edu.pl
tel. (22) 847 06 12
tel. kom.: 607 20 21 38
Sekcja Osteoporozy
Prof. dr hab. med. Roman Lorenc
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Specjalistyczny Ośrodek Medycyny Wieku Dojrzałego
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (22) 815 17 76
Sekcja Promocji Zdrowia
Dr med. Marian Przylepa
ul. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel. (81) 72 44 403
Sekcja Medycyny Psychosomatycznej
Prof. nadz. dr hab. med. Bohdan Wasilewski
ul. Poleczki 40 a

02-822 Warszawa

tel/fax 22 332 75 22


Sekcja Telemedycyny
Dr inż. Marian Baraniecki
ul. Walcownicza 44
04-921 Warszawa
e-mail.: mbaraniecki45@gmail.com
tel. kom.: 608 34 46 99
Sekcja Spondylologii
Prof. dr hab. med. Gerwazy Świderski
ul. Asnyka 30
51-143 Wrocław
tel. (71) 325 31 13
Sekcja Toksykologii Klinicznej
Dr hab. n.med.Jacek Sein Anand

Zakład Toksykologii Klinicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk
tel./fax. (58) 682 19 39, 682 04 04

Sekcja Zastosowania Laserów i Pola Magnetycznego w Medycynie
Prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń
III Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
ul. Batorego 15
41-900 Bytom
tel. (32) 786 16 30
Sekcji Metodologii Nauk Medycznych


Sekcja Metodologii Nauk Medycznych została utworzona w 2015 roku. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zatwierdził powstanie sekcji na zebraniu plenarnym w Uniejowie 29 maja 2015 roku.

 

Celem sekcji jest ułatwianie prowadzenia prac naukowych w dziedzinie metodologii nauk medycznych przez jej członków, m.in. poprzez organizację spotkań naukowych, oraz działalność dydaktyczno-popularyzatorska skierowana do pracowników ochrony zdrowia oraz studentów.

 

Główne pola aktywności członków sekcji w aspektach teoretycznym i pragmatycznym to:

- metodologia nauk z uwzględnieniem ogólnej metodyki nauk jako teorii zastosowania praw i reguł logiki w nauce,

- filozofia medycyny i historia badań nad zdrowiem i chorobami człowieka,

- terminologia medyczna w języku polskim oraz językach obcych,

- metody prowadzenia badań naukowych w medycynie, w tym badań klinicznych,

- zastosowanie teorii metodologii w praktyce zawodowej w poszczególnych dziedzinach medycyny,

- zastosowanie metod statystycznych oraz metod nauk przyrodniczych i humanistycznych w medycynie,

- dydaktyka szczegółowa nauk medycznych.

 

Sekcja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi "Studia nad twórczością naukową Doktora Władysława Biegańskiego", bierze udział w organizacji corocznej konferencji "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania" oraz podejmuje współpracę z innymi towarzystwami naukowymi oraz sekcjami, oddziałami i kołami PTL.


Osoby zainteresowane udziałem w pracach sekcji proszę o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: emes[małpa]e-post.pl


dr n. med. Michał Skoczylas

 

 

Section of Methodology in Medical Sciences in Polish Medical Association was established in the year 2015. The Main Board of Polish Medical Association approved the creation of the section of the plenary meeting in Uniejów on 29 May 2015.

 

The aim of the section is to facilitate conducting scientific works on methodology in the field of medical science by its members, among others, through the organization of scientific meetings, and teaching and popularizing activities addressed to healthcare professionals and students.

 

The main fields of activity of members of the section in the theoretical and pragmatic aspects are:

- methodology of science with regard to the general methodology of science as a theory of the application of laws and rules of logic in science,

- philosophy of medicine and the history of research on human health and diseases,

- medical terminology in Polish and foreign languages,

- methods of research in medicine, including clinical trials,

- application of theory of methodology in professional practice in specific fields of medicine,

- application of statistical methods and methods of natural sciences and human sciences in medicine,

- detailed didactics of medical sciences.

 

Section operates within Republic of Poland. It conducts ‘Studies on scientific work of doctor Władysław Biegański’, participates in the organization of the annual conference ‘Rare diseases not only in the curriculum’ and cooperates with other scientific societies and sections, branches and circles of Polish Medical Association.

 

I ask those interested in participating in the work of the section for contact by writing to: emes[at]e-post.pl

 

Michał Skoczylas, MD PhD