Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Sekcja Ekologiczna

Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego została założona z inicjatywy Dr n. med. Edwarda Mroczkowskiego w 1990 roku. Zebranie Założycielskie odbyło się 18 października 1990 roku w „Klubie Lekarza” w Warszawie. Przewodniczącą Sekcji została Prof. dr hab. med. Irena Norska-Borówka (Zabrze), pierwszym vice-przewodniczącym Dr n. med. Edward Mroczkowski (Warszawa), drugim vice-przewodniczącym Dr hab. med. Janina Stapińska (Kraków), sekretarzem Dr n. med. Joanna Kasznia-Kocot (Mysłowice) a skarbnikiem – Dr n. med. Anna Reyska-Jakubowska (Warszawa). Nazwę „Sekcja Ekologiczna PTL” przyjęto po konsultacji z Profesorem dr hab. Napoleonem Wolańskim, kierownikiem Zakładu Ekologii Człowieka Instytutu Ekologii PAN.

Zakres zainteresowań Sekcji obejmuje szeroko pojętą ekologię człowieka ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Sekcja promuje wyniki prac oryginalnych oraz prowadzi działalność edukacyjną wśród lekarzy i studentów medycyny. Podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz organizacjami specjalizującymi się w problematyce ekologii człowieka.

Przez ponad 25 lat Sekcja zorganizowała wiele spotkań o charakterze naukowym i popularyzatorskim w Polsce i za granicą (m.in. czynny udział w corocznych Kongresach EKOMED w Tarnowie). Od roku 1992 zajmowała się wydawaniem kwartalnika „Problemy Lekarskie”. Na prośbę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zgłoszono uwagi do opiniowanego „Programu wykonawczego do polityki ekologicznej państwa 2000 roku". Członkowie Sekcji reprezentują Polskie Towarzystwo Lekarskie na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Sekcja Ekologiczna PTL jest współorganizatorem cyklicznej konferencji „Ekologia człowieka” odbywającej się co dwa lata w różnych miejscowościach w Polsce:

- Łódź, 17 maja 2014 roku – Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego; organizatorzy: Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego;

- Szczecin, 9-10 czerwca 2016 roku – II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”; organizatorzy: Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Oddział Szczeciński oraz Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej; strona internetowa konferencji ekoczlowiek.zut.edu.pl/.

Opisy konferencji „Ekologia człowieka” są zamieszczane na stronie internetowej Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika http://www.hbpl.ptpk.org. Informacji o kolejnych edycjach konferencji udziela dr n. med. Michał Skoczylas, e-mail: emes (at) e-post.pl

Zarząd Sekcji Ekologicznej zaprasza osoby zainteresowane do uczestnictwa w pracach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i korzystania z jego oferty edukacyjnej.

Prezes: dr n. med. Edward Mroczkowski
ul. Grzegorzewska 6/78, 02-777 Warszawa
tel. 22 643 22 74, e-mail: emsmroczkowski (at) gmail.com

Wiceprezes: dr n. med. Michał Skoczylas
Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Szczecinie
e-mail: emes (at) e-post.pl


Section of Ecology

Section of Ecology of Polish Medical Association was founded on doctor Edward Mroczkowski’s initiative in 1990. The Founder Meeting took place in ‘Klub Lekarza’ in Warsaw, 18th October, 1990. The Chair of the Section was prof. dr hab. Irena Norska-Borówka (Zabrze), the first vice-chairman – doctor Edward Mroczkowski MD PhD (Warsaw), the second vice-chairman – dr hab. Janina Stapińska (Cracow), secretary – doctor Joanna Kasznia-Kocot MD PhD (Mysłowice) and treasurer – doctor Anna Reyska-Jakubowska MD PhD (Warsaw). The name ‘Section of Ecology’ was accepted after consultation with prof. dr hab. Napoleon Wolański, the head of the Department of Human Ecology in the Institute of Ecology of Polish Academy of Sciences.

The scope of interest of the Section covers the broadly understood human ecology, with particular emphasis on the environmental determinants of health and disease. The Section promotes the results of original works and conducts educational activities among doctors and medical students.

It cooperates with national and foreign scientific institutions and organizations specializing in the issues of human ecology.

For more than 25 years, the Section organized many scientific and popular events in Poland and abroad (e.g. active participation in annual congresses EKOMED in Tarnów). Since 1992, it dealt with the publishing of the quarterly ‘Problemy Lekarskie’. At the request of the Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry, there were made comments to the "Enforcement Program for the Environmental Policy of the Country in 2000". The members of the Section represent the society at national and international conferences.

Section of Ecology of PMA is the co-organizer of the cyclic conference ‘Human Ecology’ held every two years in various places in Poland:

- Łódź, 17th May 2014 – The conference ‘Human ecology’ under patronage of Faculty of Biology and Environmental Protection of University of Łódź; organizers: Department of Biology and Medical Parasitology in Medical University of Łódź, Students Research Society in Department of Biology and Medical Parasitology in Students’ Scientific Society of Medical University of Łódź, Łódź Branch of Polish Copernicus Society of Naturalists, Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists and Section of Ecology of Polish Medical Association;

- Szczecin, 9-10th June 2016 – the 2nd International Conference ‘Human ecology’; organizers: Faculty of Health Sciences and Faculty of Medicine of Pomeranian Medical University in Szczecin; Faculty of Environmental Management and Agriculture, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry and Faculty of Food Sciences and Fisheries of West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin Branch and Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists, Section of Ecology of Polish Medical Association, West Pomeranian Branch of Polish Society of Environmental Medicine; the conference website ekoczlowiek.zut.edu.pl/ (in Polish and English).

The descriptions of the conferences ‘Human ecology’ are published on the website of Section of Human Biology of Polish Copernicus Society of Naturalists: http://www.hbpl.ptpk.org. Information on the subsequent editions of the conference is provided by Michał Skoczylas, MD PhD, e-mail: emes (at) e-post.pl

The Board of Section of Ecology invites interested persons to participate in the works of Polish Medical Association and the use of its educational offer.

President: Edward Mroczkowski MD PhD
ul. Grzegorzewska 6/78, 02-777 Warszawa
tel. 22 643 22 74, e-mail: emsmroczkowski (at) gmail.com

Vice President: Michał Skoczylas MD PhD
member of Polish Medical Association in Szczecin
e-mail: emes (at) e-post.pl
<< Powrót